Заключаете текст в теги(p, span, и т.д.), и позиционируете их абсолютно!